Jazyk:  
 
PDF Editor Czech
productpicture
Jednotková cena:   USD 45.18 
Celkem:   USD 45.18
 Informace plus 0% DPH na USD 45.18: USD 0.00
USD 45.18
Způsob dodání:   Stažení
Operační systém:   Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP x32, Windows Server 2008, Windows 7 x32, Windows 7 x64, Windows 7, Windows Vista x64, Windows Vista x32, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64
Jazyk:   čeština
Opce:  
Velikost souboru:   Plná verze: 8.6 MB
Doba stahování:   Plná verze
  • Modem/ISDN: ~20 min.
  • DSL/kabel (1/8/16Mbit): ~1 / <1 / <1 min.

 
Stáhnout zkušební verzi
 
Nyní zakoupit!
Zaènìte upravovat soubory PDF! Mùžete psát poznámky, pøidávat text, mìnit text (opravovat pravopisné chyby) nebo odstraòovat slova. Nyní mùžete také pøidávat nebo odstraòovat obrázky a vektorovou grafiku a pøidávat text v libovolném písmu! Verze 2.0 také dokáže podtrhnout, zvýraznit a pøeškrtnout text a upravovat záložky. Mùžete zmìnit poøadí stránek nebo odstranit stránky. Mùžete také skrýt informace na stránce tak, aby byly neviditelné v Acrobat Readeru, ale bylo možné je odkrýt pozdìji. Mùžete mìnit velikost stránky nebo pøesouvat obsah. Pøidávejte razítka „Dùvìrné“ a „Pøísnì tajné“. Zdrojový kód stránky (jazyk podobný HTML) mùžete také upravovat. Používejte tento program ke ètení a psaní zašifrovaných souborù pdf. Program zachová rozvržení nezmìnìné i po uložení, pokud jej nechcete zmìnit. Novinky ve verzi 2.2: funkce Zpìt a mùžete otáèet stránky Novinky ve verzi 2.3: Mùžete upravovat obrázky pomocí integrovaného editoru. Pøidávejte odkazy do webových nebo PDF stránek. Vyplòujte formuláøe nebo dokonce vytváøejte formuláøe pomocí verze „Pro“. Novinky ve verzi 2.4: 1) velké soubory se rychleji naèítají 2) lepší výbìr vektorových objektù pomocí ukazatele 3) nástroje stránky jako „Oøíznout“ a „Skenovat novou stránku“ 4) nový vektorový nástroj „štìtec“ 5) export ve formátu textového souboru 6) náhled textù v dokumentu pro funkci „Pøidat text“ 7) podpora všech znakù unicode pomocí funkce „Pøidat text jako vektorový objekt“ 8) záložky se již neztrácejí po slouèení nìkolika dokumentù Novinky ve verzi 2.5: 1) Nová funkce: Soubor/Snížit velikost souboru 2) Funkce razítek 3) Funkce pro èísla stránek a záhlaví/zápatí 4) Funkce najít a nahradit text dokumentu a funkce vyhledávání 5) Lze vybrat nìkolik polí formuláøe Nové funkce pro pole formuláøù - zarovnání polí - možnost stejné výšky polí - možnost stejných mezer mezi poli - možnost duplikovat pole formuláøe 6) Vylepšená funkce pro opravu poškozených souborù pdf 7) Až o 30% rychlejší vykreslování vektorových objektù: 8) Funkce pro zvýrazòování bez nutnosti používat textové objekty (naskenované soubory) 9) Mùžete rozdìlovat textové objekty do èástí (rozdìlit øádky tabulky do sloupcù) 10) a mnohem více... Novinky ve verzi 2.6: 1) Nové elementy formuláøe (verze Pro): Seznam, Rozevírací okno, Pøepínací tlaèítko 2) Nová pole anotací: obdélník, elipsa, èára, tužka 3) Otáèení polí formuláøù 4) Nastavení vzhledu souboru pdf pøi otevøení (napøíklad zobrazit/skrýt záložky) 5) Funkce nastavení stránky pro tisk s upraveným mìøítkem 6) Poklepáním na stránku v èásti „Stránky“ otevøete stránku v editoru Novinky ve verzi 3.0: 1) Lepší vybírání objektù 2) Nové nástroje jako: obdélníkové volné zvýraznìní, znaèka nebo revizní oblak 3) Mùžete upravovat uzly vektorových objektù 4) Grafické uživatelské rozhraní používá kódování unicode (požadavkem je minimálnì systém Windows XP) 5) lepší vzhled v dùsledku používání GDI Plus (vyhlazování, hladší èáry) 6) Zarovnávání vybraného objektu 7) Otáèení, zkosení a úprava mìøítka vybraných objektù myší 8) Textové a datové známky 9) Nové ikony pro uživatelské rozhraní Novinky ve verzi 3.1: 1) Mùžete psát znaky v jakémkoli jazyce (podpora kódování unicode) 2) Staèí pøidat nové písmo obsahující požadované znaky a zaèít psát 3) Export znakù unicode jako textového souboru do aplikace Word